Menu
Mateřská škola Hodějice
Mateřská škola Hodějice

Podmínky přijetí do MŠ

S účinností od 1.9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku, věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku).

K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.

Dále budou přednostně přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let.

Při volné kapacitě mohou být přijaty děti mladší tří let.

Všechny děti před přijetím do mateřské školy musí být zcela hygienicky samostatné.

Nástup všech nově přijatých bude k 1.9. 2022. Od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte, popřípadě stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnou 3 měsíce.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém (vývěsky v MŠ, hlášení místního rozhlasu, web, úřední deska OÚ, zpravodaj).

Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitelka školy na místě veřejně přístupném:

po dobu 15 dní. Seznam bude zveřejněn od 6.6. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno 7.6.2022 osobním převzetím.

Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.,), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začala však platit vyjímka - děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty i když nemají očkování.

Děti se speciálně vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pedagogického asistenta zajistí škola na základě doporučení příslušného Speciálního pedagogického centra a finančního zajištění ze státního rozpočtu. Osobního asistenta zajišťuje a financuje zákonný zástupce dítěte.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.

O nás

Rychlý kontakt

Mateřská škola Hodějice Hodějice 235      684 01 Slavkov u Brna
Telefon: 544 220 858
E-mail: ms.hodejice@seznam.cz

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Spolupracujeme