logotyp

Archiv - aktuální

Vážení rodiče,
v pátek 21.5. proběhne v naší MŠ fotografování dětí. 
 Budou se fotit třídy a předškoláčci, co nastoupí do ZŠ na tablo.
Za hezkého počasí vše proběhne na dvorečku, když počasí zklame, budeme fotit ve třídách. 
Pan fotograf je pravidelně testován a bude dodržovat hygienická opatření.



Vážení rodiče,

 soubor Přípravná třída naleznete v sekci "Ze školy" složka - Dokumenty ke stažení.


!!!Mimořádně důležité!!!

Prosíme rodiče dětí kteří budou ve šk. roce 2021/2022 v posledním povinném ročníku (narozené do 31. 8. 2016), o účast na mimořádné rodičovské schůzce v pondělí 10.5. 2021 od 15:00. Z důvodu mimořádných hygienických opatření proběhne schůzka na dvorečku mš. Účast rodičů je mimořádně důležitá!!!



Provoz MŠ od 10.5. 2021

Mateřská škola bude od pondělí 10.5. otevřena pro všechny děti, bez povinnosti testování. 
Jelikož do prostor školy dle nařízení je vstup třetích osob možný jen v nezbytně nutných případech, přijímáme tato opatření: děti v posledním povinném ročníku vstupují do školy a odchází bez doprovodu rodičů. Mladší děti mohou s doprovodem, s minimálním sdržením a to max. 2 rodiče v šatně. Prosíme o dodržení hygienických zásad: návleky, respirátory, desinfekce.

Vážení rodiče, 
protože byl provoz mateřské školy v měsíci dubnu omezen, krátí se poměrným způsobem také úplata za předškolní vzdělávání. 
Výše úplaty za duben 2021 je stanovena na 200,-Kč.



Změna 6.5. 2021
Ve čtvrtek 6.5. se dle nařízení MŠMT nebudou děti testovat.




Vážení rodiče,
seznam přijatých dětí do ZŠ Němčany naleznete v sekci "Ze školy" ve složce Dokumenty ke stažení. 




Otevření MŠ

Dle nařízení vlády se od pondělí 12. dubna otevírají mateřské školy pouze pro děti předškolního věku a děti, jejichž zákonní zástupci mají profesi, která dostala výjimku. Bohužel ještě nemáme veškeré informace a manuály, jak máme postupovat. Některé informace však jisté jsou.


Jisté informace:
 
• třída může mít maximálně 15 dětí
 
• testování dětí a zaměstnanců 2x týdně
 
• děti bez roušek, zaměstnanci s respirátorem
 
• přítomnost třetí osoby (rodič), pouze po nezbytně nutnou dobu a doprovod při testování dítěte
 
Doprovod dítěte vždy v respirátoru, při vstupu použít desinfekci na ruce.


Protože je součet předškolních dětí a dětí s výjimkou vyšší než 15, potřebujeme předběžně zjistit, kolik můžeme očekávat dětí. Podle počtu se bude odvíjet:

 • zda děti rozdělíme na dvě či jednu skupinu
 • kde bude probíhat testování dětí


Proto bych rodiče těchto dětí požádala, aby mi do zítřejší 16h sdělili své vyjádření.
Kontaktovat mě můžete prostřednictvím emailu, sms či telefonátem.
Email: ms.hodejice@seznam.cz; tel.: 603 524 424


Věřte, že kdyby bylo na nás, otevřeme školku pro všechny děti, ale bohužel musíme respektovat nařízení vlády.

Přikládám odkaz na stránku, kde je vše hezky vysvětleno přímo pro MŠ: https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se.../





Vážení rodiče,
mateřská škola je dle vládního nařízení stále uzavřena do odvolání. 
Do sekce Ze školy, složka Dokumenty jsme Vám vložili 1. fázi otevírání škol a režimová opatření.





Vážení rodiče,
zde přikládáme dny a časy, kdy je možné přijít k zápisu do ZŠ Němčany.
Čas je třeba si rezervovat na emailu nebo tel. čísle uvedeném níže. 

Den - úterý 6. 4. 2021 Den - středa 7. 4. 2021 Den - čtvrtek 8. 4. 2021
čas  čas  čas 
10.30obsazeno 10.30  10.30 
11.00obsazeno 11.00  11.00 
12.30obsazeno 12.30  12.30 
13.00obsazeno 13.00  13.00 
13.30  13.30  13.30 
14.00  14.00  14.00 
14.30  14.30  14.30 
15.00  15.00  15.00 
15.30  15.30  15.30 
16.00  16.00  16.00 
16.30  16.30  16.30 
        
        
Den - pátek 9. 4. 2021  Časy je potřeba si rezervovat na emailu:
čas   zs.nemcany@centrum.cz      
10.30   nebo tel.: 608 917 164  
11.00       
12.30       
13.00       
13.30       
14.00       
14.30       
15.00       
15.30       
16.00       
16.30       


Vážení rodiče, 

protože je provoz mateřské školy v tomto měsíci přerušen, krátí se poměrným způsobem také úplata za předškolní vzdělávání. 

Výše úplaty za Březen 2021 je stanovena na 200,-Kč.




Vážení rodiče předškolních dětí, 


zde http://zs-nemcany.cz/…=60 posíláme odkaz týkající se zápisu do 1. třídy ZŠ Němčany pro školní rok 2021/2022. 



Zápis dětí do mateřské školy

 1.  

  Zápis do Mateřské školy Hodějice 235 na školní rok 2021 – 2022 bude probíhat na základě Metodického doporučení MŠMT organizaci zápisu. Ředitelka MŠ Hodějice sděluje, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu od 3.5. 2021 do 14.5. 2021 a to následujícím způsobem.

  Na našich webových stránkách si můžete stáhnout žádost o přijetí nebo si tento tiskopis vyzvednout od 15.3. do 19.3. 2021 v mateřské škole v době od 9:00 do 12:00.

  Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte s potvrzením od lékaře, kopii rodného listu dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů bude možné doručit následujícím způsobem:

   - Osobně (bez osobní přítomnosti dítěte) ve dnech od 3.5. do 14.5. 2021 v době od 10:00 do 11:30 v budově MŠ. Musí být dodržena základní hygienická opatření.

   - Vhozením do poštovní schránky u vstupních dveří (preferujeme).

   - Emailem (naskenovanou žádost podepsanou elektronickým podpisem).


  Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti které k 31.8. 2021 dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou do mateřské školy.

  Po doručení žádosti o přijetí Vám bude přiděleno registrační číslo (předáno osobně nebo emailem). Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte které bude plnit povinné předškolní vzdělávání. Po telefonické dohodě Vám dětská lékařka potvrzení vystaví. Prosím, zajistěte si potvrzení žádosti od lékařky včas!!!

  Ke stažení na webových stránkách v sekci Ze školy - Dokumenty ke stažení najdete :

  • • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021

  • • Žádost o individuální vzdělávání 2021

  • • Souhlas se zpracováním osobních údajů



  Podmínky přijetí do MŠ

  Přijímání dětí - obecná kritéria

   

  - S účinností od 1.9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku, věku (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku).


  - K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.

  - Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let

  - Při volné kapacitě mohou být přijaty děti mladší tří let

  Všechny děti před přijetím do mateřské školy musí být zcela hygienicky samostatné

  - Nástup všech nově přijatých bude k 1.9. 2021 od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění

  - Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte, popřípadě stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnou 3 měsíce.

  - Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy nárok.

  - Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.


  - Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém ( vývěsky v MŠ, hlášení místního rozhlasu, web, úřední deska OÚ, zpravodaj).


  - Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitelka školy na místě veřejně přístupném – vchodové dveře do MŠ Hodějice , na www.mshodejice.cz a úřední deska OÚ po dobu 15 dní. Seznam bude zveřejněn od 1.6. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno od 2.6.2021 osobním převzetím.


  - Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.


  -Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.,), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začala však platit vyjímka - děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí být přijaty i když nemají očkování.


  - Děti se speciálně vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pedagogického asistenta zajistí škola na základě doporučení příslušného Speciálního pedagogického centra a finančního zajištění ze státního rozpočtu, osobního asistenta zajišťuje a financuje zákonný zástupce dítěte.

  - Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

  - Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.



  Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání

  ● Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ, nebo jinou formu vzdělávání.

  ● Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje školní řád MŠ.

  ● Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

  ● Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád v MŠ.

  ● Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání, např. : individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

  ● Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

  ● Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek(pokuta 5 000,- Kč) pokud:

  - nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce

  - nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání

  - zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte


  Kritéria přijímání dětí do MŠ Hodějice na školní rok 2020/2021

   

  Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než které je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

   

  K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají:

   

  - děti, které k 31.8. dosáhly věk 5 let, mají trvalé bydliště v Hodějicích a pro které je předškolní vzdělávání povinné (10 bodů)

  - děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Hodějicích, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 4 let (8 bodů)

  - děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Hodějicích, které nejpozději k 31.8. dosáhly věku 3 let (6 bodů)

  - děti, které v průběhu školního roku dosáhnou věku 3 let k pravidelné celodenní docházce s bydlištěm v Hodějicích (4 body)

   

  Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů. V případě rovnosti bodů, bude vždy upřednostněno a přijato starší dítě.

   

  V Hodějicích 10.3. 2021


  Miroslava Horáčková

  ředitelka MŠ



Vážení rodiče, 

vzhledem k neutěšené epidemické situaci a uzavření mateřské školy, Vám nabízíme možnost využití interaktivních programů v internetové aplikaci iŠkolička - a to aktuálně programů - "Březen" (tématické zaměření: příchod jara, jarní počasí, jaro na zahrádce, jaro na poli, první jarní květiny) a "Duben" (tématické zaměření: jarní příroda, počasí, Velikonoce, lidové tradice a zvyky, zdraví a bezp. chování).
Máte možnost obohatit distanční výuku vašich dětí z naší mateřské školy - u Vás doma.

Rodiče předškoláků mají již přihlašovací údaje spolu s pracovními sešity a listy rozdány. 

Rodiče mladších dětí, pokud se rozhodnete využít nabídku iŠkoličky, napište nám na email: katerina.novotna33@email.cz a my Vám zašleme přihlašovací údaje do aplikace iŠkolička. 

Průběžně budeme také aktualizovat stránku s materiály pro distanční vzdělávání i zábavu dětí v době uzavření MŠ. 

Prosíme rodiče předškolních dětí o zpětnou vazbu ohledně spokojenosti či nespokojenosti s materiály k distanční výuce. Reakce prosím zasílejte na email: ms.hodejice@seznam.cz . Děkujeme 





Ošetřovné

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Zde přikládáme odkaz na internetové stránky, kde je možné si zjistit vše potřebné k čerpání ošetřovného.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu




Mateřská škola UZAVŘENA !!!

Vážení rodiče,
 
na základě usnesení Vlády ČR ze dne 26.2.2021 je mateřská škola od 1.3.2021 do 19.3.2021 UZAVŘENA.





Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci, je od 1. 3. 2021 povolen vstup do MŠ pouze s respirátorem.

Děkujeme za pochopení







Mateřská škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace



Rozpočet organizace 2021 a střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023

zaokrouhleno na celé Kč

Výnosy
2021
2022
2023

Neinvestiční výnosy zřizovatel
700 000 Kč
800 000 Kč
800 000 Kč

Neinvestiční výnosy MŠMT a EU
3 750 000 Kč
4 000 000 Kč
4 400 000 Kč

Ostatní výnosy (včetně stravného ŠJ)
640 000 Kč
640 000 Kč
660 000 Kč

Investiční dotace
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Výnosy celkem
5 090 000 Kč
5 440 000 Kč
5 860 000 Kč



Náklady
2021
2022
2023

Neinvestiční náklady zřizovatel
700 000 Kč
800 000 Kč
800 000 Kč

Neinvestiční náklady MŠMT a EU
3 750 000 Kč
4 000 000 Kč
4 400 000 Kč

Ostatní náklady (včetně potravin ŠJ)
640 000 Kč
640 000 Kč
660 000 Kč

Čerpání investiční dotace
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Výnosy celkem
5 090 000 Kč
5 440 000 Kč
5 860 000 Kč


 

Prosíme rodiče o potvrzení účasti dítěte v MŠ v době podzimních prázdnin. Tel.: 603 524 424.




KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

 

V Brně dne 23. října 2020

R O Z H O D N U T Í

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

S účinností ode dne oznámení tohoto rozhodnutí

se ukončují

protiepidemická opatření v mateřské škole, v ohnisku nákazy infekčního onemocnění COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., kterým byla rozhodnutím ze dne 5. 10 2020, č. j. KHSJM 56065/2020/BM/HDM podrobena právnická osoba Mateřská škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Hodějice 235, Slavkov, IČ: 70993289 (dále také „účastník řízení“) a která spočívala v uzavření mateřské školy na adrese Hodějice 235, 684 01 Slavkov, jejichž činnost vykonává účastník řízení.

Dne 23. 10. 2020 byla KHS JmK doručena žádost účastníka řízení o ukončení protiepidemických opatření spočívajících v uzavření mateřské školy na adrese Hodějice235, Slavkov 684 01, která byla zaevidovaná pod č. j. KHSJM 59642/2020/BM/HDM.

V žádosti účastník řízení uvádí, že pominuly důvody nutné k uzavření školského zařízení. Právnická osoba je schopná zabezpečit provoz mateřské školy.

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že došlo k pominutí důvodů vedoucích k uzavření provozu školy uvedených v Metodickém pokynu Hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 07. 09. 2020, č. j. MZDR 37484/2020-1/NH.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í    o    o d v o l á n í


Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 83 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.

Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(podepsáno elektronicky)
Bc. Petra Kuxová, DiS.
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
ÚP Blansko a Vyškov


 

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

 


V Brně dne 19. října 2020

R O Z H O D N U T Í

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:


S účinností ode dne oznámení tohoto rozhodnutí


se ukončují


protiepidemická opatření ve třídě Kytičky, v ohnisku nákazy infekčního onemocnění COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., kterým byla rozhodnutím ze dne 5. 10 2020, č. j. KHSJM 56065/2020/BM/HDM podrobena právnická osoba Mateřská škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace, Hodějice 235, Slavkov, IČ: 70993289 (dále také „účastník řízení“) a která spočívala v uzavření mateřské školy na adrese Hodějice 235, 684 01 Slavkov, jejichž činnost vykonává účastník řízení.


Dne 19. 10. 2020 byla KHS JmK doručena žádost účastníka řízení o ukončení protiepidemických opatření spočívajících v uzavření celé mateřské školy na adrese Hodějice 235, Slavkov 684 01, která byla zaevidovaná pod č. j. KHSJM 58501/2020/BM/HDM.


V žádosti účastník řízení uvádí, že pominuly důvody nutné k uzavření celého školského zařízení. Právnická osoba je schopná zabezpečit provoz třídy Kytičky.
Třída Motýlci zůstává uzavřena, zde nepominuly důvody nutné k ponechání uzavření této části školského provozu.


S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že došlo k pominutí důvodů vedoucích k uzavření provozu školy uvedených v Metodickém pokynu Hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 07. 09. 2020, č. j. MZDR 37484/2020-1/NH. Provoz třídy Motýlci účastníka řízení zůstává omezen.


Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.



P o u č e n í      o    o d v o l á n í


Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 83 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí
k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.


Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.


(podepsáno elektronicky)
Bc. Petra Kuxová, DiS.
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
ÚP Blansko a Vyškov

 



Vážení rodiče, po jednání s KHS Brno zahajujeme činnost Mš od úterý 20. 10. 2020 v omezeném provozu, tj. v jedné třídě. Z důvodu pracovní neschopnosti více než poloviny zaměstnanců potrvá omezený provoz do odvolání. Předpokládáme, že provozu využijí zejména děti pracujících rodičů, kteří do této doby čerpali ošetřovné při péči z důvodu uzavření školy. Protože je třída počtem dětí omezená, žádáme o zaslání potvrzující sms o docházce dítěte na školní telefon, číslo: 603 524 424. KHS zašle v nejbližším termínu rozhodnutí o znovuotevření školy. 



Vážení rodiče, v současné době nejsme schopni poskytnout aktuální informaci o znovuotevření mateřské školy. Jsme v jednání s KHS Brno, nynější situace nenasvědčuje otevření z důvodu nákazy zaměstnanců COVID-19. Aktuální informaci poskytneme v pondělí 19.10.2020. Pokud bude provoz obnoven, proběhne v omezeném režimu, tj. jedna třída pro děti zaměstnaných rodičů a to z důvodu čerpání ošetřovného většiny zaměstnanců. 



Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) si můžete vyzvednout na OÚ Hodějice 41 v úředních hodinách, popřípadě po domluvě s paní starostkou.




NAŘÍZENÍ KARANTÉNY - rozhodnutí KHS


Z důvodu prokázaného případu nemoci Covid-19 v pedagogickém sboru mateřské školy jsou obě třídy mateřské školy v povinné karanténě v době od 6. 10. 2020 do odvolání a to na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice. Děkujeme za pochopení




KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

 


 
Spisová značka: S-KHSJM 56065/2020
  Č.j: KHSJM 55283/2020/BM/HDM
Vyřizuje: Bc. Petra Kuxová, DiS
Pracoviště: Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Tel.: +420 778 706 499
e-mail: petra.kuxova@khsbrno.cz


V Brně dne 5. října 2020

R O Z H O D N U T Í

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. l) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

S účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 5. 10. 2020 do odvolání

podrobuji

právnickou osobu - Mateřská škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace se sídlem Hodějice 235, 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 70993289 (dále také „účastník řízení“), protiepidemickému opatření v ohnisku nákazy infekčním onemocněním COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., spočívajícímu v uzavření mateřské školy na adrese Hodějice 235, 684 01, Slavkov u Brna, jejichž činnost vykonává účastník řízení.


O d ů v o d n ě n í

Ke dni 5. 10. 2020 byla na KHS JmK nahlášena 1 osoba, u které bylo laboratorně potvrzeno infekční onemocnění COVID-19, kdy se jedná o pedagoga třídy „Kytičky“ účastníka řízení.

Z důvodu kontaktu s infekčním onemocněním byla všem dětem třídy Kytičky a osmi zaměstnancům účastníka řízení nařízena karanténa dle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.

S ohledem na výše uvedenou situaci, kdy došlo k potvrzení výskytu onemocnění COVID-19 nebo nařízení karantény ve škole a školském zařízení u více jak u 30 % pedagogických pracovníků a dětí přistoupila KHS JmK v souladu s Metodickým pokynem Hlavní hygieničky České republiky k jednotnému postupu KHS pro nařizování karantény ve školách a školských zařízeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 ze dne 07.09.2020, č. j. MZDR 37484/2020-1/NH, k uzavření mateřské školy, účastníka řízení na adrese Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna.

Protiepidemické opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 na území České republiky.

Hromadné vzdělávání představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Toto protiepidemické opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


P o u č e n í   o   o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 83 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí k Ministerstvu zdravotnictví ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.

Podle § 67 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.


(podepsáno elektronicky)
Bc. Petra Kuxová, DiS., v.r.
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
územního pracoviště Blansko a Vyškov



 

Vážení rodiče, ve složce "Dokumenty ke stažení" naleznete dokument s informacemi o doporučeném postupu při onemocnění dítěte. Prosíme Vás o přečtení. Děkujeme.

Mateřská škola HODĚJICE

Hodějice 235, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: 544 220 858

E-mail: ms.hodejice@seznam.cz
Domů MŠ Hodějice


Created by © 2009 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky